11927
1
فضاهای اداری و کارگاهی

 

يکي از مهمترين خدمات ارائه شده در مديريت پشتيباني موسسات واگذاري فضاهاي اداري و کارگاهي است. اين دسته از خدمات جزء نيازهاي اولیه اما ضروری واحدهاي فناوري محسوب مي شود. برای تخصیص فضاي اداري و کارگاهي به واحدهاي فناوري ابتدا واحد پشتيباني پرونده شرکت/مؤسسه را از مرکز رشد یا دفتر پارک دريافت نموده و پس از بررسي مدارک پرونده جهت تعيين و بررسي فضاي مورد درخواستي به کميته تعيين فضاي واحدهاي فناوري ارسال مي شود. همزمان با بررسي پرونده در کميته مذکور معرفي نامه واحد فناوري به امور قراردادها جهت اخذ ضمانتهاي مورد نياز ارسال می شود.
واحد فناوري موظف است با توجه به شرايط ذيل و اينکه جزء کدام دسته از مؤسسات (رشد مقدماتي، مرکز رشد، پارکهاي علم و فناوري) بوده نسبت به پرداخت ضمانتهاي مورد نياز اقدام نمايد. 
محل استقرار
شرح
نوع ضمانت
مبلغ
رشد مقدماتي
بابت توافقنامه استقرار
سفته
17.500.000
مرکز رشد
بابت اسکان
سفته
40.000.000
مرکز رشد
بابت خدمات پشتيباني
سفته
40.000.000
مرکز رشد
بابت توافقنامه اعتبار خدماتي
سفته
70.000.000
مرکز رشد
بابت اسکان و خدمات پشتيباني و توافقنامه اعتبار خدماتي
چک شرکت
150.000.000
پارک علم و فناوري شيخ بهايي
بابت اسکان
سفته
40.000.000
پارک علم و فناوري شيخ بهايي
بابت استقرار
سفته
120.000.000
پارک علم و فناوري شيخ بهايي
بابت اسکان و استقرار
چک شرکت
160.000.000
مرکز رشد يا پارک علم و فناوري شيخ بهايي
اسکان در فضاي کارگاهي بالاتر 100متر
چک شرکت و سفته
200.000.000
مرکز رشد يا پارک علم و فناوري شيخ بهايي
اسکان در دفتر تهران
چک شرکت و سفته
40.000.000
 
 
مدارک و شرايط تضمين قراردادهاي اعتبارات خدماتي (استقرار، اسکان، اعتبار خدماتي)، اعتبار تحقيقاتي (ايده محوري)، طرح­هاي تجاري­سازي، طرح­هاي نيمه­صنعتي و قرادادهايي که نياز به بازپرداخت به شهرک داشته باشند به شرح زير مي باشند:
1- مدارک شرکت :
1-1- آخرين آگهي روزنامه رسمي شرکت که تغييرات امضاي مجاز شرکت در آن ذکر شده باشد.
تبصره 1: چنانچه شرکت آخرين آگهي را نداشته باشد اساسنامه شرکت يا آگهي ثبت تغييرات شرکت که مشخص کننده امضاي مجاز شرکت باشد را ارائه دهند.
2-1- دسته چک شرکت
3-1- مهر شرکت
2- مدارک افرادي که امضاي مجاز شرکت را دارند :
1-2- اصل و کپي شناسنامه
2-2- اصل و کپي کارت ملي (پشت و رو)
3- مدارک ضامنين : (ضامنين اين قراردادها بايد کارمند رسمي دولت يا مشاغل آزاد داراي پروانه کسب باشند)
1-3- مدارک ضامن کارمند :
1-1-3- اصل و کپي شناسنامه
2-1-3- اصل و کپي کارت ملي (پشت و رو)
3-1-3- اصل و کپي آخرين فيش حقوقي ضامن کارمند
4-1-3- اصل و کپي آخرين حکم کارگزيني ضامن کارمند
2-3- مدارک ضامن داراي شغل آزاد:
1-2-3- اصل و کپي شناسنامه
2-2-3- اصل و کپي کارت ملي (پشت و رو)
3-2-3- اصل و کپي پروانه کسب ضامن داراي شغل آزاد
تبصره 2: بازنشستگان به عنوان ضامن مورد قبول نمي­باشد.
تبصره 3: در سفته­ها و چک­ها چيزي نوشته نشده و خام باشند. 
تبصره 4: حضور افرادي که امضاي مجاز براي اسناد تعهدآور شرکت را دارند الزامي است.
تبصره 5: حضور ضامنين الزامي است.
تبصره 6: چنانچه ضامنين نتوانند در محل حضور پيدا کنند شرکت مي تواند با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمي تاييديه امضاهاي ضامنين را گرفته و به امور حقوقي و قراردادها تحويل نمايد. (رک امور حقوقي و قراردادها)
تبصره 7: هماهنگي جهت ارائه مدارک صبح هر روز کاري مي باشد. (5شنبه­ها و جمعه­ها تعطيل مي­باشد)
 بعد از ارائه ضمانتهاي مورد نياز، واحد امور قراردادها اقدام به تعريف کد مالي نموده و جهت عقد قرارداد آن را به واحد مديريت پشتيباني اعلام مي کند. واحد مديريت پشتيباني پس از تعيين فضا اقدام به عقد قرادادهاي اسکان و بهره مندي از خدمات پشتيباني مي نمايد.
4- در امضاي اين قراردادها واحدهاي فناوري بايد نکات زير را رعايت نمايند.
4-1- کليه صفحات بايد به امضاي صاحبان امضا برسد.
4-2- کلیه صفحات ممهور به مهر شرکت باشد.
4-3- نام و نشاني صاحبان امضا بايد در صفحات اول هر قرارداد نوشته شود.
4-4- نام، نشاني و تلفن شاهد بايد در صفحات آخر هر قرارداد در محل امضاي شاهد 1 درج شود.
4-5- کليه پيوستهاي قرارداد بايد امضا و مهر شود.
 قراردادها پس از امضاي صاحبان امضا به امضاي شاهد 2، که از طرف شهرک بوده، مديريت پشتيباني موسسات و معاونت اجرايي رسيده و نسخ آن در پرونده شرکت، امور قراردادها و يک نسخه تحويل خود شرکت مي شود. لازم است شرکتها پس کامل شدن امضاها مراجعه و نسبت به دریافت نسخ قرارداد خود اقدام نمايند. (تحويل قرارداد فقط به صاحبان امضا امکان پذير است.)
 

 خدماتي که واحدهاي فناور بسته به توان مالي و ساختاري خود متقاضي آن ميشوند

1390/11/23
Powered by DorsaPortal